• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Speciální příspěvek pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami

(nezapočítává se do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce)

Výše příspěvku: max. 4000 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům s níže vyjmenovanými vzácnými dědičnými metabolickými poruchami na speciální nízkobílkovinné potraviny (vč. surovin) pro nízkobílkovinnou dietu (označené „PKU“, „nízkobílkovinné“, „bezlaktózové“ nebo „bezlepkové“). Akceptovat lze pouze doklady o úhradě v českých korunách.

Za vzácné dědičné metabolické poruchy považujeme tyto diagnózy:

 • E70.0 Klasická fenylketonurie

 • E70.1 Jiné hyperfenylalaninemie

 • E70.2 Poruchy metabolismu tyrosinu

 • E71.0 Nemoc javorového sirupu (Leucinóza)

 • E71.1 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězcem

 • E72.1 Poruchy metabolismu aminokyselin nesoucích síru

 • E72.2 Poruchy metabolismu cyklu močoviny

 • E72.3 Poruchy metabolismu lyzinu a hydroxylyzinu

 • E73.0 Vrozený nedostatek laktázy

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost obsahující potvrzení lékaře, že žadatel o příspěvek vykazuje jednu z výše uvedených diagnóz.

 • Originál či originály dokladu/ů o úhradě speciálních potravin pro nízkobílkovinnou dietu. Pokud je produkt zakoupen v e-shopu, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji pojištěnce, který žádá o příspěvek, případně zákonného zástupce, který žádá za dítě.

 • Akceptovat lze výhradně doklady s výčtem potravin s označením PKU“, „nízkobílkovinné (NB)“, „bezlaktózové“, případně "bezlepkové" (pokud je některá z výše uvedených diagnóz vyžaduje) nebo doklady, kde jsou tyto potraviny mezi ostatními vyznačeny vč. cen.

 • Lze předložit i více dokladů o úhradě těchto produktů, avšak všechny musí být předloženy jednorázově a pohromadě a musí být datovány letošním rokem. Lhůta 90 dnů pro doručení žádosti plyne od data na posledním dokladu.

Přečtěte si prosím podmínky čerpání příspěvků z fondu prevence.

Formulář ke stažení