• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP

Pravidla čerpání příspěvků

 • Každý pojištěnec VoZP, který hradí (nebo je za něj hrazeno) zdravotní pojištění v ČR, může v kalendářním roce vyčerpat nanejvýš tři RŮZNÉ příspěvky ze všech preventivních programů. Do tohoto limitu se nezapočítávají příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně (program ZDRAVÍ), příspěvky v programu ZDRAVÁ DUŠE, speciální příspěvek pro dobrovolné hasiče a celníky na očkování proti hepatitidě ani speciální příspěvek na nízkobílkovinnou dietu pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami.

 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby nebo věci do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR.

 • Příspěvky nemůže čerpat pojištěnec přihlášený ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU. To se týká i všech kategorií tzv. výpomocně registrovaných osob, které hradí (nebo za které je hrazeno) zdravotní pojištění v zahraničí a VoZP je pro ně pouze výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

 • Každý příspěvek si lze nechat vyplatit pouze jednou v roce, a to do stanoveného limitu pro tento konkrétní příspěvek nebo – pokud je částka na dokladu o úhradě nižší než limit – ve výši této nižší částky (rozdíl nelze ani později doplatit proti jinému dokladu).

 • Zakoupení jednoho produktu/služby lze využít k čerpání pouze jednoho konkrétního příspěvku, nikoli více různých příspěvků.

 • Příspěvek lze poskytnout pouze na náklady uhrazené žadatelem. Za uhrazené náklady se nepovažuje platba, která byla žadateli vrácena prodejcem.

 • Příspěvek lze poskytnout pouze na službu či věc, kterou žadatel skutečně využil (využívá) ke zdravotní prevenci.

 • Příspěvky mohou čerpat pouze pojištěnci, kteří nemají vůči VoZP závazky a mají splněny všechny povinnosti.

 • Možnost čerpat příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu či věc, na kterou žádají příspěvek.

 • Příspěvky se nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny, zdravotní služby, léčiva ani zdravotnické prostředky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rovněž nelze přiznat příspěvek na léčiva, vakcíny ani zdravotní služby, které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 Žádost a doklady o úhradě
„Příspěvky s doklady o úhradě z roku 2023, k jejichž čerpání bude VoZP doručená žádost po dni 31. 12. 2023, nemohou být z účetních důvodů poskytnuty.“

 • O příspěvek žádá pojištěnec prostřednictvím: 
  a) elektronického formuláře na Klientském portálu VoZP s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF.
  b) mobilní aplikace Zdraví na klik s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (aplikace umožňuje doklad nafotit a převést do PDF)
  c) papírové žádosti, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku.

  POZOR, žádost o příspěvek nelze zaslat e-mailem.

 • Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, stejně jako za jiné osoby svěřené zákonnému zástupci do péče.

 • Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. V případě odeslání poštou si prosím vyberte vám nejbližší kontaktní místo. Fotokopii dokladu o úhradě (účtenky, paragonu, faktury) lze přiložit k papírové žádosti u těch produktů, u kterých si žadatel potřebuje uschovat originál kvůli případné reklamaci (např. sportovní přilba, pomůcky pro miminko, brýle pro děti, paruka), a dále u vitamínů pro děti, doplňků stravy pro těhotné ženy či kloubní výživy pro seniory zakoupených v e-shopu lékárny. Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.

 • V případě pochybností o pravosti dokladu, který byl pojištěnci zaslán elektronicky, je možné požadovat předložení e-mailové zprávy, v jejíž příloze byl doklad doručen, případně lze požádat vystavitele o potvrzení, že doklad skutečně vystavil.

 • Pokud doklad o úhradě zakládá pochybnosti o tom, že úhradu provedl žadatel, může si VoZP vyžádat od žadatele další doklad o zaplacení, např. výpis z účtu či potvrzení od vystavitele dokladu.

 • Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že k úhradě došlo, je nutné předložit další doklad, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě nebo potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

 • Doklad o úhradě musí být datován kalendářním rokem, v němž je žádáno o příspěvek, s výjimkou dokladů o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko ­– viz níže: „výjimky z pravidla 90 dnů“.

 • Jeden doklad o úhradě může být uplatněn na příspěvek prevence pouze pro jednoho pojištěnce.
  Výjimka je přípustná:

  • u permanentní vstupenky na plavání (vč. dobití karty nebo čipu), kterou využívá více pojištěnců, avšak všechny žádosti o příspěvek vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky,

  • u dokladů o úhradě vitamínů pro děti nebo kloubní výživy pro seniory, pokud je na dokladu uvedeno více balení. Rozpočítat na více pojištěnců úhradu za jedno balení není možné.

 • Z dokladů o úhradě musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena.

 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který žádá o příspěvek, popř. jeho zákonný zástupce.

 • Nejednoznačné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.

 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách za zboží či služby pořízené na území ČR (s výjimkou úhrady za program Simple Steps, který je k dispozici pouze na zahraničním webu). Uznat lze i úhradu formou poukázek, které přímo nahrazují hotové peníze.

 • Nelze poskytnout příspěvky na produkty či služby uhrazené formou bodů či kreditů, věrnostních nebo slevových karet (s výjimkou nákupu očkovacích látek u žádostí o příspěvky na očkování, kde je klíčový doklad o aplikaci) nebo uhrazené z podnikových fondů či benefitních programů zaměstnavatelů (FKSP apod.).

 • Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhraděnejpozději však:

  do 31. 12. 2024 u žádostí podaných elektronickou cestou, tj. prostřednictvím Klientského portálu či mobilní aplikace Zdraví na klik, případně prostřednictvím datové schránky.

  do 30. 11. 2024 u žádostí podaných osobně na kontaktním místě VoZP nebo podaných na papírovém formuláři a zaslaných poštou či vhozených do schránky/sběrného boxu na kontaktním místě.

  Rozhodující je u on-line žádostí datum, které se automaticky zaznamenává při odeslání na Klientském portálu nebo v mobilní aplikaci Zdraví na klik, u žádostí na papírových formulářích datum na poštovním razítku.

  Výjimky z pravidla 90 dnů:

  • příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně, které se řeší samostatně,

  • příspěvek pro těhotné ženy a maminky po porodu na služby laktační poradkyně, kdy doklad o úhradě může být datován až šest měsíců po narození dítěte, 

  • příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o miminko, kde mohou být doklady o úhradě datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte (tedy i z předchozího roku) a musí být předloženy nejpozději šest měsíců od narození dítěte; o příspěvek však lze pro každé dítě požádat pouze jednou,

  • příspěvek na lázně pro válečné veterány po návratu ze zahraniční mise (program Válečný veterán), kde lze podat žádost po dobu 12 měsíců po návratu ze zahraniční mise.

 • U příspěvku na sportovní a ozdravné pobyty je dokladem o úhradě pro přiznání příspěvku potvrzení školy o absolvování pobytu (u školních pobytů) nebo potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů), přičemž lhůta 90 dnů se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.

 • V případě, že je předkládáno pro jeden příspěvek více dokladů o úhradě (pomůcky pro péči o miminko), počítá se lhůta 90 dnů od data na tom posledním.

 • U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace. Příspěvek se poskytuje výhradně na součet částek za očkovací látku a její aplikaci, jiné výdaje spojené s očkováním uplatnit nelze.

 • U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (například je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2006, končí možnost podat žádost o příspěvek 21. 11. 2024).

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.
VoZP si vyhrazuje právo:

 • Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku. 

 • Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů, podmínky čerpání i výši příspěvků nebo ukončit poskytování kteréhokoli příspěvku. Každá změna bude uveřejněna na internetových stránkách VoZP

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 222 929 199 nebo na e-mailu info@vozp.cz.