• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP

Pravidla čerpání příspěvků

 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby nebo věci do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR.

 • Příspěvky nemůže čerpat pojištěnec přihlášený ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU. To se týká i všech kategorií tzv. výpomocně registrovaných osob.

 • Příspěvky mohou čerpat pouze pojištěnci, kteří nemají vůči VoZP závazky a mají splněny všechny povinnosti.

 • Možnost čerpat příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že jsou přihlášeni k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu či věc, na kterou žádají příspěvek.

 • Každý příspěvek si lze nechat vyplatit pouze jednou v roce, a to do stanoveného limitu pro tento konkrétní příspěvek. Pokud je částka na dokladu o úhradě nižší než limit, příspěvek nelze následně dočerpat na jiný doklad.

 • Uhrazení jednoho produktu/služby lze využít k čerpání pouze jednoho konkrétního příspěvku, nikoli více různých příspěvků.

 • Příspěvek lze poskytnout pouze na skutečně uhrazené náklady. Za uhrazené náklady se nepovažuje platba, která byla vrácena prodejcem.

 • Příspěvek lze poskytnout pouze na službu či věc, kterou pojištěnec skutečně využil (využívá) ke zdravotní prevenci.

 • Příspěvky se nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny, zdravotní služby, léčiva ani zdravotnické prostředky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Rovněž nelze přiznat příspěvek na léčiva, vakcíny ani zdravotní služby, které jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

 • Příspěvky lze poskytnout pouze na produkty či služby hrazené v hotovosti nebo bezhotovostní platbou žadatelem nebo jeho zástupcem. Nelze akceptovat úhradu formou jakéhokoli druhu poukazu, věrnostní nebo slevové karty, bodů, kreditů ani benefitní poukázky či karty s částečným příspěvkem zaměstnavatele. To neplatí při úhradě očkovacích látek u žádostí o příspěvky na očkování, kde je klíčový doklad o aplikaci.

 • Nelze akceptovat úhradu z podnikových fondů či benefitních programů zaměstnavatelů (FKSP apod. – s výjimkou podprogramu Rekondičně ozdravné pobyty v programu Zdravý zaměstnanec).

 Žádost a doklady o úhradě

 • O příspěvek žádá pojištěnec prostřednictvím: 
  a) elektronického formuláře na Klientském portálu VoZP s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF.
  b) mobilní aplikace Zdraví na klik s připojením kopií dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (aplikace umožňuje doklad nafotit a převést do PDF)
  c) papírové žádosti, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku.

  POZOR, žádost o příspěvek nelze zaslat e-mailem.

 • Papírovou žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou (případně ve formě fotokopie datovou schránkou). K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. V případě odeslání poštou si prosím vyberte vám nejbližší kontaktní místo. Fotokopii dokladu o úhradě lze přiložit k papírové žádosti u těch produktů, u kterých si žadatel potřebuje uschovat originál kvůli případné reklamaci (např. sportovní přilba, pomůcky pro miminko, brýle pro děti, paruka), a dále u vitamínů pro děti, doplňků stravy pro těhotné ženy či kloubní výživy pro seniory zakoupených v e-shopu lékárny. Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.

 • Za nezletilého pojištěnce podává žádost jeho zákonný zástupce.

 • Za pojištěnce může podat žádost rovněž jiný zástupce, a to osvojitel, pěstoun, poručník či opatrovník, pokud doloží pravomocné rozhodnutí o svěření pojištěnce do péče (příp. o jmenování opatrovníkem). O příspěvek za pojištěnce může požádat rovněž instituce, které byl tento pojištěnec svěřen do péče na základě rozhodnutí soudu (diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy atd.) – zaměstnanec instituce, který za pojištěnce žádá, doloží kromě soudního rozhodnutí o svěření pojištěnce do péče také pověření k podání žádosti vystavené touto institucí.

Náležitosti dokladů o úhradě

 • Doklad o úhradě musí být v českém jazyce a v české měně.

 • Nejednoznačné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.

 • Vždy musí být jednoznačně zřejmé, že částka byla skutečně uhrazena. Pokud to z dokladu zřejmé není, je nutné úhradu doložit jiným způsobem, např. částí výpisu z bankovního účtu, potvrzením o platbě kartou či v hotovosti, potvrzením od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený, případně potvrzením o platbě z pošty nebo přepravní služby. Další potvrzení o platbě je nutné přiložit i v případě, že z dokladu o úhradě, který obsahuje údaje o odběrateli, není jednoznačně zřejmé, že platbu provedl žadatel (případně pojištěnec, za něhož podává žádost jakožto zástupce).

 • Dokladem o úhradě může být účtenka, příjmový podkladní doklad, zjednodušený daňový doklad (paragon), faktura či potvrzení o úhradě. 

  • Účtenka musí obsahovat cenu, datum úhrady, předmět úhrady (konkrétní produkt či službu), razítko nebo název vystavitele, IČO.

  • Příjmový pokladní doklad a zjednodušený daňový doklad (paragon) musí obsahovat jméno a příjmení žadatele nebo jeho zástupce, cenu, název vystavitele, datum vystavení, předmět úhrady (konkrétní produkt či službu).

  • Faktura musí obsahovat jméno a příjmení žadatele nebo jeho zástupce, cenu, datum vystavení, předmět úhrady (konkrétní produkt či službu), název, sídlo a IČO vystavitele. K faktuře není nutné dokládat další potvrzení o úhradě pouze v případě, že na ní je jednoznačná informace o uhrazení (např. nápis Uhrazeno, Neplaťte, K úhradě 0 Kč, úhrada: Hotově). Informaci na faktuře o zvoleném způsobu úhrady (např. kartou on-line, dobírkou, bankovním převodem atd.) nelze považovat za důkaz o skutečném uhrazení. Vždy musí být zřejmé, že náklady na faktuře byly uhrazeny pojištěncem (nebo jeho zástupcem) a nikoli jinými osobami. 

  • Potvrzení o úhradě musí obsahovat jméno a příjmení žadatele nebo jeho zástupce, cenu, název vystavitele, razítko vystavitele, datum vystavení, předmět úhrady (konkrétní produkt či službu).

 • Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, za co byla úhrada provedena.

 • U všech příspěvků na pohybové aktivity pak musí být z dokladu jednoznačně zřejmé, o kterou konkrétní aktivitu jde. V případě úhrady nabití kreditu (čipu, karty) lze akceptovat i doklad o úhradě, na kterém je konkrétní aktivita dopsána ručně, avšak pouze s razítkem a podpisem poskytovatele.

 • Nelze akceptovat doklad o úhradě více produktů/služeb najednou, pokud z takového dokladu jednoznačně nevyplývá uhrazená cena každého jednotlivého produktu/služby. 

 • Nelze akceptovat doklad o úhradě za více osob, ze kterého není zřejmá uhrazená částka za jednotlivce (např. rodinná permanentka). Výjimka je přípustná: 

  • u permanentní vstupenky na plavání (vč. dobití karty nebo čipu), kterou využívá více pojištěnců, avšak všechny žádosti o příspěvek vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů. Příspěvky se pak v součtu proplatí pouze do výše ceny vstupenky.

  • u dokladů o úhradě vitamínových přípravků a kloubní výživy pro seniory, pokud je na dokladu uvedeno více balení (např. jsou-li na jedné účtence uvedena dvě balení vitamínových přípravků, je možné na tuto účtenku podat dvě žádosti o příspěvek pro dva pojištěnce). Rozpočítat na více pojištěnců úhradu za jedno dražší balení není možné.

Lhůty pro uplatnění dokladů a podání žádosti

 • Doklad o úhradě musí být datován a úhrada musí být provedena v kalendářním roce, v němž je žádáno o příspěvek, s výjimkou dokladů o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko – viz níže: „výjimky z pravidla 90 dnů“.

 • Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhraděnejpozději však:

  do 31. 12. 2024 u žádostí podaných elektronickou cestou, tj. prostřednictvím Klientského portálu či mobilní aplikace Zdraví na klik, případně prostřednictvím datové schránky.

  do 30. 11. 2024 u žádostí podaných osobně na kontaktním místě VoZP nebo podaných na papírovém formuláři a zaslaných poštou či vhozených do schránky/sběrného boxu na kontaktním místě.

  Rozhodující je u on-line žádostí datum, které se automaticky zaznamenává při odeslání na Klientském portálu nebo v mobilní aplikaci Zdraví na klik, u žádostí na papírových formulářích datum na poštovním razítku.

  Výjimky z pravidla 90 dnů:

  • příspěvky pro dárce krve a kostní dřeně, které se řeší samostatně,

  • příspěvek pro těhotné ženy a maminky po porodu na služby laktační poradkyně, kdy doklad o úhradě může být datován až šest měsíců po narození dítěte, 

  • příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o miminko, kde mohou být doklady o úhradě datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte (tedy i z předchozího roku) a musí být předloženy nejpozději šest měsíců od narození dítěte; o příspěvek však lze pro každé dítě požádat pouze jednou,

  • příspěvek na lázně pro válečné veterány po návratu ze zahraniční mise (program Válečný veterán), kde lze podat žádost po dobu 12 měsíců po návratu ze zahraniční mise.

 • U příspěvku na sportovní a ozdravné pobyty je dokladem o úhradě pro přiznání příspěvku potvrzení školy o absolvování pobytu (u školních pobytů) nebo potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů), přičemž lhůta 90 dnů se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.

 • V případě, že je předkládáno pro jeden příspěvek více dokladů o úhradě (pomůcky pro péči o miminko), počítá se lhůta 90 dnů od data na tom posledním.

 • U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace. Příspěvek se poskytuje výhradně na součet částek za očkovací látku a její aplikaci, jiné výdaje spojené s očkováním uplatnit nelze.

 • U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (například je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2006, končí možnost podat žádost o příspěvek 21. 11. 2024).

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.
VoZP si vyhrazuje právo:

 • rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, 

 • měnit v průběhu roku náplň preventivních programů, podmínky čerpání i výši příspěvků nebo ukončit poskytování kteréhokoli příspěvku. Každá změna bude uveřejněna na internetových stránkách VoZP.

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 222 929 199 nebo na e-mailu info@vozp.cz.