Program prevence "Rodina vojáka"

Podpořit vojáky Armády ČR v činné službě a v aktivní záloze i jejich nejbližší ve zdravém životním stylu je motivem programu „Rodina vojáka“. Vojenská zdravotní pojišťovna ČR jej vyhlašuje od 1. července 2017. Jsme si vědomi toho, jak náročná a riskantní je služba v armádě a jaký dopad má toto časově náročné povolání na rodinu vojáka. Proto jsme připravili tento speciální benefit.

Vybrali jsme tři nejoblíbenější příspěvky z programů zdravotní prevence VoZP ČR a navýšili u nich limity čerpání pro vojáky (včetně těch v aktivní záloze pojištěných u VoZP ČR) a jejich nejbližší rodinné příslušníky, pokud jsou pojištěnci VoZP ČR.

Možnost čerpat zvýšené příspěvky z tohoto programu tedy mají tito pojištěnci VoZP ČR:

 1. voják (vojákyně) v činné službě,
 2. voják (vojákyně) v aktivní záloze,
 3. manželka (manžel) vojáka (vojákyně) v činné službě nebo aktivní záloze,
 4. partnerka (partner) vojáka (vojákyně) v činné službě nebo aktivní záloze žijící s ním (ní) trvale ve společné domácnosti,
 5. dítě (do dovršení 18 let) vojáka (vojákyně) v činné službě nebo aktivní záloze.
Upozornění:

Vyčerpané příspěvky z programu Rodina vojáka se započítávají do limitu tří příspěvků, které může každý pojištěnec čerpat ze všech programů prevence v jednom kalendářním roce.

Příspěvky v programu Rodina vojáka

Plavání

Příspěvek lze poskytnout jednou v roce do výše 600 Kč, a to při čerpání formou:

 1. jednotlivých vstupenek, které musejí být předloženy jednorázově,
 2. permanentní vstupenky,
 3. dobití čipu,
 4. plaveckého kurzu

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde" spolu s jedním z níže uvedených dokladů:
 • originály vstupenek s vyznačením data a ceny každé vstupenky,
 • kopie permanentní vstupenky s vyznačením data zakoupení a ceny spolu s originálem dokladu o jejím zakoupení,
 • originál pokladního dokladu se jménem a příjmením toho, kdo uhradil dobití čipu,
 • originál dokladu o úhradě plaveckého kurzu,

vojáci v aktivní záloze nebo jejich rodinní příslušníci žádající o příspěvek (manželka/manžel, partnerka/partner, zákonný zástupce dítěte) musí k žádosti přiložit kopii vojenského průkazu tohoto vojáka v aktivní záloze.

Léčebný tělocvik a tělesná regenerace

Příspěvek do výše 600 Kč lze poskytnout jednou ročně na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci. Příspěvek se poskytne na tyto aktivity: masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), Colon – hydro – terapie, terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení, orientální tance a na cvičení obdobného regeneračně preventivního charakteru.

V případě pochybností o tom, že aktivita, na niž se žádá o příspěvek, má regeneračně kondiční charakter nebo že je pro pojištěnce vhodná vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu, rozhodne o přiznání či nepřiznání příspěvku revizní lékař.

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde",
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, jaká aktivita byla uhrazena,
 • vojáci v aktivní záloze nebo jejich rodinní příslušníci žádající o příspěvek (manželka/manžel, partnerka/partner, zákonný zástupce dítěte) musí k žádosti přiložit kopii vojenského průkazu tohoto vojáka v aktivní záloze.
Moje volba

Příspěvek do výše 800 Kč lze poskytnout na jeden z níže uvedených produktů podle vlastního výběru žadatele:

 1. dentální hygiena,
 2. dermatoskopické vyšetření kožních znamének,
 3. doplňky stravy při onemocnění celiakií, jako např. komplex volných aminokyselin, komplex vitamínů a minerálních látek ve formě preparátů bez obsahu pšenice a kvasnic, vitamín E, komplex vitamínů ve formě injekce nebo podjazykové formy, vitamín B 12 a kyselina listová, kdy nejvhodnější jsou injekční aplikace, anebo náhradou tomu jsou pastilky či podjazykové preparáty, vápník a hořčík, vitamín C v množství 2000-5000 mg k podpoře imunity,
 4. doplňky stravy při onemocnění diabetem ve formě tablet, kapek, jako např. výživa pro oči (Ocuvite, Lutein), umělá sladidla, čaje s jednoznačným vyznačením určení pro osoby s diabetem, kyselina alfa lipová, Kurkumin, Gurmar antidiabetikum, Amylasin,
 5. pobyt v prostorách se solnými inhaláty,
 6. pobyt v poláriu,
 7. odvykací kúra proti kouření (pouze dospělí) – příspěvek se poskytne výhradně na základě předloženého potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby,
 8. preventivní prohlídka registrovaných sportovců (pouze dospělí).

Pro poskytnutí příspěvku předložte:

 • vyplněnou a podepsanou žádost "zde",
 • originál dokladu o úhradě, z něhož bude jednoznačně zřejmé, který z produktů byl čerpán, jakou výši činila úhrada a v jakém zařízení byl čerpán anebo zakoupen,
 • u příspěvků pod písm. c) a d) přiložte doklad potvrzující onemocnění celiakií nebo diabetem,
 • u příspěvku pod písm. h) přiložte kopii platného členského průkazu sportovního klubu nebo registračního průkazu sportovce a originál dokladu o zaplacené částce s identifikačními údaji o pojištěnci, druhem a datem vyšetření a názvem zdravotnického zařízení.
Pozor!

Žádost o příspěvek je nezbytné předložit do 90 kalendářních dnů od data uvedeného na daňovém dokladu, který nesmí být starší než 1. 7. 2017.

Čerpání uskutečněná v říjnu, listopadu a prosinci 2017 může pojištěnec uplatnit nejpozději 31. 12. 2017. Pokud je předkládáno u jednoho produktu více daňových dokladů, tak se lhůta 90 dnů počítá od posledního data daňového dokladu.

Přenositelnost příspěvků z rodiče na dítě

Novinkou je přenositelnost příspěvků v programu Rodina vojáka z rodiče na nezletilé dítě. Chceme tím podpořit rodiče, kteří dětem hradí nákladnější aktivity spojené se zdravotní prevencí. Pokud rodič oprávněný čerpat příspěvky v tomto programu jeden nebo více příspěvků nevyužije, může tento příspěvek (příspěvky) postoupit svému dítěti. Rodič tím adekvátně sníží svůj vlastní limit tří příspěvků ze všech programů prevence VoZP ČR, které může každý pojištěnec čerpat v jednom kalendářním roce.

K postoupení příspěvku dítěti je potřeba vyplnit zvláštní žádost „zde“ a přiložit ji k žádosti o příspěvek z programu Rodina vojáka, která je uplatňována na dítě. K žádosti o postoupení příspěvku je dále třeba doložit kopii rodného listu dítěte, v němž je žadatel uveden jako jeho zákonný zástupce, případně kopii jiného dokladu, z něhož postavení zákonného zástupce vyplývá (např. soudní rozhodnutí).

Přenositelnost příspěvku je možná pouze jednorázově vždy proti jednomu dokladu o úhradě v případě, že částka na dokladu o úhradě za příslušnou aktivitu dítěte (plavání; cvičení; produkt v podprogramu Moje volba) přesáhne finanční limit pro daný příspěvek. Přenést příspěvek nelze v případě, že dítě již jednou předtím ve stejném roce tentýž příspěvek z programu Rodina vojáka čerpalo.

Základní podmínky pro poskytnutí příspěvku

Prohlášení k příspěvkům

Z titulu dobrovolného plnění nad rámec veřejného zdravotního pojištění, které není financováno z veřejného zdravotního pojištění, si VoZP ČR vyhrazuje právo:

 • ukončit poskytování příspěvků v daném programu po vyčerpání finančního limitu,
 • rozhodovat o splnění podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu nebo věc ke zdravotní prevenci,
 • měnit v průběhu roku 2017 náplň preventivních programů i výši příspěvků, přičemž každá změna bude předem zveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
Uplatnění nároku na příspěvek
 • Pojištěnec musí vyplnit žádost (jejíž formulář je k dispozici na webu VoZP ČR u každého příspěvku nebo na každém kontaktním místě VoZP ČR) a k ní připojit doklady, jejichž výčet je rovněž uveden u každého příspěvku prevence.
 • Uplatnit lze pouze doklady o úhradě s datem 1. 7. 2017 a novější.
 • Příspěvky může čerpat pouze pojištěnec, u kterého nebyly při kontrole zjištěny nevyrovnané závazky vůči VoZP ČR, a to do doby vypořádání příspěvku, a který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data realizace do data vyplacení příspěvku. Za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením ze zdravotního pojištění v ČR z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, nebo pokud je pojištenec přihlášen ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU.
 • Každý pojištěnec může vyčerpat maximálně 3 příspěvky ze všech programů prevence v jednom roce.
Neposkytnutí příspěvku

Příspěvek na zdravotní prevenci se neposkytne pojištěnci od okamžiku zjištění, že se přihlásil k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na datum úhrady a na datum podání žádosti o poskytnutí příspěvku, i když uvedená data předcházela ukončení pojistného vztahu u VoZP ČR.

Pozn.: V případech, kdy nelze příspěvek proplatit pro nesplnění některé z podmínek, se žadateli daňové doklady, které připojil k žádosti, vracejí na jeho žádost.

Kde a jak podat žádost o příspěvek

Žádost se všemi potřebnými doklady lze osobně předat na podatelně pobočky, anebo zaměstnanci VoZP ČR na kterémkoli kontaktním místě (nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele o příspěvek), anebo zaslat poštou (obyčejně nebo doporučeně) kterémukoliv kontaktnímu místu VoZP ČR, nejlépe však místně příslušnému podle trvalého místa bydliště žadatele.

Všeobecné podmínky
 • Pokud je pro příspěvek stanovena věková hranice, musí den uvedený na dokladu o úhradě spadat do období mezi dnem narození pojištěnce a dnem v roce, v němž dosáhne horní věkové hranice.
 • Je-li uvedeno „rok“, rozumí se tím kalendářní rok 2017.
 • Příspěvky na všechny preventivní programy jsou propláceny jednorázově; pokud nebude čerpána příslušná částka v plné výši, nelze finanční zůstatek již dále proplatit.
 • Částka příspěvku se vyplatí do horní hranice stanovené zvlášť u každého programu prevence, nejvýše však do výše skutečně prokázaných výdajů.