• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Příspěvky

otevřít zavřít OČKOVÁNÍ až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Doklady za jedno očkování, které vyžaduje více dávek, nebo za více různých očkování absolvovaných v jednom roce lze předložit pohromadě a proplatit do limitu 1000 Kč. Lhůta 90 dnů se počítá od data na posledním dokladu o úhradě.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografii převede do PDF): 

 1. Průkaz válečného veterána vydaný Ministerstvem obrany ČR nebo osvědčení válečného veterána vydané Ministerstvem obrany ČR.

 2. Doklad o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. očkovací průkaz se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte kopii průkazu válečného veterána (případně osvědčení MO) a originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).

otevřít zavřít PLAVÁNÍ až 800 Kč

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na plavání ve formě permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty). Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografii převede do PDF): 

 • Průkaz válečného veterána vydaný Ministerstvem obrany ČR nebo osvědčení válečného veterána vydané Ministerstvem obrany ČR.

 • Jedna z následujících variant dokladu:
  a. doklad o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky, 
  b. dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu,
  c. doklady o úhradě nejméně 10 jednorázových vstupenek s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce. 

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte kopii průkazu válečného veterána (případně osvědčení MO) a originál jednoho z dokladů o úhradě uvedených výše. 

otevřít zavřít DENTÁLNÍ HYGIENA až 700 Kč

Výše příspěvku: max. 700 Kč jednou v roce

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.
Pozn.: Váleční veteráni ve vojenské činné službě nebo v aktivní záloze mohou tento příspěvek čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu, nebo z programu Rodina vojáka, nikoli z obou.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografii převede do PDF): 

 • Průkaz válečného veterána vydaný Ministerstvem obrany ČR nebo osvědčení válečného veterána vydané Ministerstvem obrany ČR.

 • Doklad o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte kopii průkazu válečného veterána (případně osvědčení MO) a originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

otevřít zavřít LÁZNĚ PO NÁVRATU Z MISE až 4000 Kč

Výše příspěvku: max. 4000 Kč jednou za 12 měsíců po návratu z mise

Komu a na co: válečným veteránům s osvědčením Ministerstva obrany ČR po dobu dvanácti měsíců od návratu ze zahraniční vojenské mise na úhradu lázeňského pobytu k regeneraci, pokud takový pobyt trvá nejméně pět dnů včetně dne nástupu. Za den ukončení činnosti válečného veterána v zahraniční vojenské misi se považuje den, který je uveden ve zmíněném osvědčení MO ČR, případně může den ukončení činnosti v zahraniční vojenské misi veteránovi písemně potvrdit velitel či personální oddělení příslušného vojenského útvaru.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografii převede do PDF): 

 • Osvědčení válečného veterána vydané Ministerstvem obrany ČR se zaznamenaným datem ukončení zahraniční mise, případně průkaz válečného veterána společně s potvrzením velitele nebo personálního oddělení útvaru o datu ukončení mise.

 • Doklad o úhradě, z něhož musí být zřejmé, že pobyt byl uhrazen v zařízení se statutem lázní.

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte kopii osvědčení válečného veterána MO se zaznamenaným datem ukončení mise, případně kopii průkazu válečného veterána společně s potvrzením velitele nebo personálního oddělení útvaru o datu ukončení mise a originál dokladu o úhradě, z něhož musí být zřejmé, že pobyt byl uhrazen v zařízení se statutem lázní a že služby byly poskytnuty ve prospěch válečného veterána.

Poznámky:

 • Pro program Válečný veterán platí všeobecné podmínky programů prevence.

 • K žádosti o příspěvek je nutné vždy přiložit kopii průkazu válečného veterána, případně kopii osvědčení válečného veterána vydaného Ministerstvem obrany ČR.

 • Příspěvek na lázně po návratu ze zahraniční mise se nezapočítává do limitu tří příspěvků pro každého pojištěnce za rok.