Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP ČR

Nárok na příspěvky

 • Každý pojištěnec VoZP ČR může v roce 2019 vyčerpat nanejvýš tři RŮZNÉ příspěvky ze všech preventivních programů. Do tohoto limitu se nezapočítávají odměny pro dárce krve a kostní dřeně (program ZDRAVÍ) ani speciální příspěvek pro dobrovolné hasiče na očkování proti hepatitidě (zde).
 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP ČR od data úhrady služby nebo věci do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR, anebo pokud je pojištěnec přihlášen ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU.
 • Každý příspěvek si lze nechat vyplatit pouze jednou v roce, a to do stanoveného limitu pro tento konkrétní příspěvek nebo – pokud je částka na dokladu o úhradě nižší než limit – tak ve výši této nižší částky (rozdíl nelze ani později doplatit proti jinému dokladu).
 • Na příspěvky mají nárok pouze pojištěnci, kteří nemají vůči VoZP závazky a mají splněny všechny povinnosti.
 • Nárok na příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu či věc, na kterou žádají příspěvek.
 • Je-li uvedeno „rok“, rozumí se tím kalendářní rok 2019.

 Žádost a doklady o úhradě

 • Příspěvek se poskytuje na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP ČR, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku.
 • Žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. 

  V případě odeslání poštou si prosím vyberte vám nejbližší kontaktní místo, jejich výčet najdete v kontaktech .

 • K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Kopii dokladu (faktury) lze předložit výjimečně (např. u výrobků k péči o miminko a dále u vitamínů pro děti nebo těhotné ženy či kloubní výživy pro seniory zakoupených v e-shopu lékárny; viz programy ZDRAVÍ a POHYB ). Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.

 • Doklad o úhradě musí být datován výhradně kalendářním rokem, v němž je žádáno o příspěvek, s výjimkou dokladů o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko ­– viz níže: „výjimky z pravidla 90 dnů“.
 • Jeden doklad o úhradě může být uplatněn na příspěvek prevence pouze pro jednoho pojištěnce.
  Výjimka je přípustná:
  • u permanentní vstupenky na plavání (vč. dobití karty nebo čipu), kterou využívá více pojištěnců, avšak všechny žádosti o příspěvek vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky (viz program POHYB),

  • u dokladů o úhradě vitamínů pro děti (program ZDRAVÍ) a kloubní výživy pro seniory (program POHYB), pokud je na dokladu uvedeno více balení. Rozpočítat na více pojištěnců úhradu za jedno balení není možné.
 • Z dokladů o úhradě musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena. Nejednoznačné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.
 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách za zboží či služby pořízené na území ČR.
 • Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. 2019 – to se týká i dokladů z října, listopadu a prosince 2019. Rozhodující je datum prezentace podatelnou VoZP či datum na žádosti vyznačené zaměstnancem VoZP (pokud pojištěnec předloží doklad osobně) nebo datum na poštovním razítku.

  Výjimky z pravidla 90 dnů:
  • odměny pro dárce krve a kostní dřeně, které se řeší samostatně,
  • příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o miminko (program ZDRAVÍ), kde mohou být doklady o úhradě datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte (tedy i z předchozího roku) a musí být předloženy nejpozději šest měsíců od narození dítěte; o příspěvek však lze pro každé dítě požádat pouze jednou,
  • příspěvek na lázně pro válečné veterány po návratu ze zahraniční mise (program Válečný veterán), kde lze podat žádost po dobu 12 měsíců po návratu ze zahraniční mise.
 • U příspěvku na školní sportovní a ozdravné pobyty (program POHYB) je dokladem o úhradě pro přiznání příspěvku potvrzení školy o absolvování pobytu, přičemž lhůta 90 dnů se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.
 • V případě, že je předkládáno pro jeden příspěvek více dokladů o úhradě (pomůcky pro péči o miminko), počítá se lhůta 90 dnů od data na tom posledním.
 • U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace. Příspěvek se poskytuje výhradně na součet částek za očkovací látku a její aplikaci, jiné výdaje spojené s očkováním uplatnit nelze.
 • U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (například je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2001, končí nárok na čerpání 21. 11. 2019).

VoZP ČR si vyhrazuje právo:

 • Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo ukončit poskytování kteréhokoli příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP ČR pro rok 2019. Každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP ČR.
 • Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc, na niž žádá o příspěvek.

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP ČR pro rok 2019,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP ČR: www.vozp.cz.

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 844 888 888 nebo na e-mailu info(na)vozp(tecka)cz.