Všeobecné podmínky čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP

Pravidla čerpání příspěvků

 • Každý pojištěnec VoZP, který hradí (nebo je za něj hrazeno) zdravotní pojištění v ČR, může v kalendářním roce vyčerpat nanejvýš tři RŮZNÉ příspěvky ze všech preventivních programů. Do tohoto limitu se nezapočítávají odměny pro dárce krve a kostní dřeně (program ZDRAVÍ), speciální příspěvek pro dobrovolné hasiče na očkování proti hepatitidě (zde) ani speciální příspěvek pro pacienty se vzácnými dědičnými metabolickými poruchami (zde).
 • Žádost o příspěvek může podat pojištěnec, který je nepřetržitě pojištěn u VoZP od data úhrady služby nebo věci do data vyplacení příspěvku; za nepřetržitost trvání pojistného vztahu se nepovažuje přerušení pojistného vztahu vzniklé odhlášením z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí ze zdravotního pojištění v ČR.

 • Příspěvky nemůže čerpat pojištěnec přihlášený ke zdravotnímu pojištění v jiné zemi EU. To se týká i všech kategorií tzv. výpomocně registrovaných osob, které hradí (nebo za které je hrazeno) zdravotní pojištění v zahraničí a VoZP je pro ně pouze výpomocnou zdravotní pojišťovnou.

 • Každý příspěvek si lze nechat vyplatit pouze jednou v roce, a to do stanoveného limitu pro tento konkrétní příspěvek nebo – pokud je částka na dokladu o úhradě nižší než limit – tak ve výši této nižší částky (rozdíl nelze ani později doplatit proti jinému dokladu).

 • Příspěvky mohou čerpat pouze pojištěnci, kteří nemají vůči VoZP závazky a mají splněny všechny povinnosti.
 • Možnost čerpat příspěvky ztrácejí pojištěnci, u nichž VoZP zjistila, že se přihlásili k jiné zdravotní pojišťovně, bez ohledu na to, kdy uhradili službu či věc, na kterou žádají příspěvek.

 • Příspěvky se nevztahují na doplatky za očkovací vakcíny, zdravotní služby, léčiva ani zdravotnické prostředky částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

 Žádost a doklady o úhradě

 • Příspěvek se poskytuje na žádost, jejíž formulář je k dispozici na www.vozp.cz nebo na každém kontaktním místě VoZP, s připojením dokladů, které jsou uvedeny u každého příspěvku. Za dítě podává žádost jeho zákonný zástupce, stejně jako za jiné osoby svěřené mu do péče.
 • Žádost lze podat na kterémkoli kontaktním místě VoZP, a to osobně nebo poštou. K žádosti prosím přiložte všechny požadované doklady, jejichž výčet najdete pod každým příspěvkem. 

  V případě odeslání poštou si prosím vyberte vám nejbližší kontaktní místo, jejich výčet najdete v kontaktech .

 • K proplacení příspěvku je zpravidla třeba předložit originál dokladu o úhradě, který se bez vyžádání nevrací. Vyžádané doklady budou vráceny zpět s označením „UPLATNĚN PŘÍSPĚVEK PREVENCE“. Kopii dokladu (faktury) lze předložit výjimečně (např. u výrobků k péči o miminko a dále u vitamínů pro děti nebo těhotné ženy či kloubní výživy pro seniory zakoupených v e-shopu lékárny; viz programy ZDRAVÍ a POHYB ). Podrobnosti o požadovaných dokladech naleznete u každého příspěvku.
 • V případě pochybností o pravosti dokladu, který byl pojištěnci zaslán elektronicky, je možné požadovat předložení vytištěné e-mailové zprávy, v jejíž příloze byl doklad doručen, případně lze požádat vystavitele o potvrzení, že doklad skutečně vystavil.

 • Pokud není z předloženého dokladu jednoznačně zřejmé, že k úhradě došlo, je nutné předložit další doklad, např. výpis z účtu, potvrzení o platbě nebo potvrzení od vystavitele dokladu, že eviduje doklad jako uhrazený.

 • Doklad o úhradě musí být datován výhradně kalendářním rokem, v němž je žádáno o příspěvek, s výjimkou dokladů o úhradě k příspěvku na pomůcky pro kojení a péči o miminko ­– viz níže: „výjimky z pravidla 90 dnů“.

 • Jeden doklad o úhradě může být uplatněn na příspěvek prevence pouze pro jednoho pojištěnce.
  Výjimka je přípustná:
  • u permanentní vstupenky na plavání (vč. dobití karty nebo čipu), kterou využívá více pojištěnců, avšak všechny žádosti o příspěvek vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky (viz program POHYB),

  • u dokladů o úhradě vitamínů pro děti (program ZDRAVÍ) a kloubní výživy pro seniory (program POHYB), pokud je na dokladu uvedeno více balení. Rozpočítat na více pojištěnců úhradu za jedno balení není možné.
 • Z dokladů o úhradě musí být zřejmé, za co byla úhrada provedena, datum vystavení dokladu a cena.

 • Pokud doklad o úhradě obsahuje údaje o odběrateli, pak tímto odběratelem musí být pojištěnec, který žádá o příspěvek, popř. jeho zákonný zástupce.

 • Nejednoznačné, pozměněné nebo jakkoli znehodnocené doklady nelze akceptovat.

 • Proplatit lze pouze doklady o úhradě v českých korunách za zboží či služby pořízené na území ČR. Uznat lze i úhradu formou poukázek, které přímo nahrazují hotové peníze.

 • Nelze poskytnout příspěvky na produkty či služby uhrazené formou bodů či kreditů, věrnostních nebo slevových karet (s výjimkou nákupu očkovacích látek u žádostí o příspěvky na očkování, kde je klíčový doklad o aplikaci) nebo uhrazené z podnikových fondů či benefitních programů zaměstnavatelů (FKSP apod.).

 • Žádost o příspěvek je nutné podat do 90 dnů od data na dokladu o úhradě, nejpozději však do 31. 12. kalendářního roku – to se týká i dokladů z října, listopadu a prosince. Rozhodující je datum prezentace podatelnou VoZP či datum na žádosti vyznačené zaměstnancem VoZP (pokud pojištěnec předloží doklad osobně) nebo datum na poštovním razítku.

  Výjimky z pravidla 90 dnů:
  • odměny pro dárce krve a kostní dřeně, které se řeší samostatně,
  • příspěvek na pomůcky pro kojení a péči o miminko (program ZDRAVÍ), kde mohou být doklady o úhradě datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte (tedy i z předchozího roku) a musí být předloženy nejpozději šest měsíců od narození dítěte; o příspěvek však lze pro každé dítě požádat pouze jednou,
  • příspěvek na lázně pro válečné veterány po návratu ze zahraniční mise (program Válečný veterán), kde lze podat žádost po dobu 12 měsíců po návratu ze zahraniční mise.

 • U příspěvku na sportovní a ozdravné pobyty (program POHYB) je dokladem o úhradě pro přiznání příspěvku potvrzení školy o absolvování pobytu (u školních pobytů) nebo potvrzení organizátora (u letních sportovních pobytů), přičemž lhůta 90 dnů se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu.

 • V případě, že je předkládáno pro jeden příspěvek více dokladů o úhradě (pomůcky pro péči o miminko), počítá se lhůta 90 dnů od data na tom posledním.
 • U příspěvků na očkování je rozhodující datum aplikace. Příspěvek se poskytuje výhradně na součet částek za očkovací látku a její aplikaci, jiné výdaje spojené s očkováním uplatnit nelze.
 • U příspěvků, kde je stanovena věková hranice, musí datum na dokladu o úhradě odpovídat stanovenému věku nebo věkovému rozmezí (například je-li horní věková hranice 18 let a žadatel je narozen např. 21. 11. 2002, končí nárok na čerpání 21. 11. 2020).

Nabídka preventivních programů nezakládá automatický nárok na jejich čerpání.
VoZP si vyhrazuje právo:

 • Rozhodovat o splnění stanovených podmínek pro přiznání příspěvku, přičemž rozhodující je znění podmínek platné ke dni, kdy pojištěnec uhradil částku za poskytnutou službu anebo věc, na niž žádá o příspěvek. 

 • Měnit v průběhu roku náplň preventivních programů i výši příspěvků nebo ukončit poskytování kteréhokoli příspěvku po vyčerpání finančního limitu stanoveného Zdravotně pojistným plánem VoZP pro daný kalendářní rok. Každá změna bude předem uveřejněna na internetových stránkách VoZP

Pro rozhodování o přiznání příspěvků jsou rozhodující:

 • zdravotně pojistný plán VoZP pro daný kalendářní rok,
 • úprava zveřejněná na webové adrese VoZP: www.vozp.cz.

Informace k programům preventivní péče vám rádi poskytneme na telefonním čísle 844 888 888 nebo na e-mailu info(na)vozp(tecka)cz.